Rada Rodziców

Rada Rodziców zapewnia współpracę rodziców z organami szkoły, wspiera działania szkoły, pozyskuje środki finansowe, które przeznacza m.in. na wyposażenie szkoły, zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce, organizowanie imprez dla dzieci itp. Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Do pobrania: Regulamin Rady Rodziców (w formacie pdf)

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

W roku 2020/2021 Rada Rodziców uchwaliła, że  wysokość dobrowolnej składki na Fundusz RR przy IV LO wynosi 60,- zł. od ucznia, wpłacane w ratach po 20 zł.

W przypadku gdy, do IV LO uczęszcza dwoje lub więcej uczniów z jednej rodziny, składkę rodzice mogą podzielić na poszczególne klasy swoich dzieci, związane jest to z wypłatą środków z funduszu RR do dyspozycji klas, na koniec roku szkolnego (Rozdział VII, pkt. 7 i pkt. 8, Regulaminu RR przy IV LO z dn. 1.04.2016)

PREZYDIUM RR PRZY IV LO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY                                 MARCIN PRUSINOWSKI

I Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO                DOROTA DĄBROWSKA

II Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO              PIOTR MALICKI

SKARBNIK                                                  MONIKA LEWICKA

SEKRETARZ                                               JUSTYNA KRÓL

CZŁONEK                                                    SEBASTIAN DAWIDCZYK

CZŁONEK                                                    MAREK WÓJCIAK

 

Skip to content