Rada Rodziców

Rada Rodziców zapewnia współpracę rodziców z organami szkoły, wspiera działania szkoły, pozyskuje środki finansowe, które przeznacza m.in. na wyposażenie szkoły, zakup nagród książkowych dla uczniów wyróżniających się w nauce, organizowanie imprez dla dzieci itp. Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Do pobrania: Regulamin Rady Rodziców (w formacie pdf)

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców uchwaliła, że  wysokość dobrowolnej składki na Fundusz RR przy IV LO wynosi 60 zł od ucznia.

Rada Rodziców podjęła decyzję, że każda klasa otrzyma wypłatę środków z wpłat (dokonanych do 31.12.2022 r.) na fundusz Rady Rodziców w wysokości 15%

Środki finansowe zgromadzone na koncie Rady Rodziców są przeznaczane między innymi na:

  • nagrody książkowe dla uczniów naszej szkoły,
  • pomoce naukowe do sal lekcyjnych,
  • doraźną pomoc losową,
  • działalność Samorządu Uczniowskiego IV LO,
  • zakup sprzętu sportowego itp.

 

NUMER KONTA DO WPŁAT: 60 1090 2718 0000 0001 4851 3501 (tytuł wpłaty: składka na fundusz RR IV LO; imię, nazwisko i klasa ucznia)

W przypadku gdy, do IV LO uczęszcza dwoje lub więcej uczniów z jednej rodziny, składkę rodzice mogą podzielić na poszczególne klasy swoich dzieci, związane jest to z wypłatą środków z funduszu RR do dyspozycji klas, na koniec roku szkolnego (Rozdział VII, pkt. 7 i pkt. 8, Regulaminu RR przy IV LO z dn. 1.04.2016)

PREZYDIUM RR PRZY IV LO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 (wybór 21.09.2022 r.)

PRZEWODNICZĄCY - Pani Monika Rogińska - Stanulewicz

I Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Pani Barbara Mikołajczyk

II Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Pani Beata Falkowska -Pawelec

SKARBNIK -Pani Elżbieta Chodakowska

SEKRETARZ - Pani Justyna Król

CZŁONEK - Pani Joanna Szymaniak

CZŁONEK - Pani Wioletta Zaborowska