Doradca zawodowy

DORADCA  ZAWODOWY

  W ZSO nr2 w Olsztynie zorganizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu oraz poziomu i kierunku kształcenia.

Koordynatorem WSDZ jest szkolny doradca zawodowy.

Zadania doradcy zawodowego:

- diagnozowanie potrzeb edukacyjno-zawodowych uczniów,

- udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom, prowadzenie grupowych zajęć przygotowujących młodzież do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

- podejmowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- współpraca z instytucjami wspierającymi WSDZ, w szczególności z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli.

 

Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole przez specjalistę ma na celu lepsze zrozumienie samego siebie w odniesieniu do lokalnego i krajowego rynku pracy oraz kompetencji przyszłości.

Nowoczesne w tym zakresie działania zawierają elementy coachingu kariery aby harmonijnie i w pełni przygotować ucznia do podjęcia kolejnych etapów edukacyjnych i dokonania trafnych wyborów zawodowych. Wymagania współczesnego rynku pracy nakładają na osoby aktywne zawodowo jeden, kluczowy imperatyw tj.
gotowość do ciągłej zmiany.

Dla budowania świadomości i przekucia kwalifikacji w kompetencje przyszłego pracownika prowadzone są:

  • zajęcia warsztatowe wzmacniające poczucie własnych zasobów (predyspozycje, hierarchia wartości, aspiracje) oraz ukazujące obszary do rozwoju (wydobycie ukrytych talentów, niwelowanie zaniżonego poczucia własnej wartości),
  • spotkania z przedstawicielami zawodów (również absolwentów) i streamy zawodowe w celu poznania ich samych, prowadzących do nich ścieżek edukacyjnych oraz czynności z nimi związanych,
  • zajęcia praktyczne z prawa pracy (różnice w typach umów), tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz prezentacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej,
  • zajęcia warsztatowe z komunikacji interpersonalnej (język werbalny i niewerbalny, aktywne słuchanie, świadome zadawanie pytań, FEEDBACK),
  • zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem nowoczesnych modeli kształtowania własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej (SMART – wyznaczanie celów, SCORE – podejmowanie decyzji, GROW – dokonywanie zmian).
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Olsztynie dołączyło do grona Szkół Zwolnionych z Teorii – placówek uczących praktycznych i kluczowych kompetencji przyszłości potrzebnych na rynku pracy. Realizując własne, uczniowskie projekty społeczne młodzi ludzie uczą się samodzielności, zarządzania, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów. To również możliwość rozwijania pasji i pomagania innym – działając lokalnie zmieniają świat i czynią go lepszym. Zaplanowanie, przeprowadzenie i ukończenie projektu umożliwi zdobycie międzynarodowego certyfikatu, który będzie pomocny przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.
Wejdź na stronę www.zwolnienizteorii.pl
Dołącz do grona kolegów, którzy już zarejestrowali swój projekt.
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z p. Anitą Król (sala języka francuskiego lub pokój nr 300 na II piętrze) – to Nauczyciel Zwolniony z Teorii IV LO.
LICEALISTO!

  Jeśli chcesz nauczyć się jak planować swój rozwój edukacyjno-zawodowy, aby był on zgodny z Twoim osobistym potencjałem i potrzebami rynku pracy – skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego, który jest do twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku w pokoju nr 300.

DORADCA ZAWODOWY

p. Anita Król

e-mail: krol.anita@zso2.olsztyn.eu

Godziny pracy w roku szkolnym 2021/2022

wtorek - 11:15 - 14:15
środa - 8.00 - 13.00
czwartek - 12.00 - 15:00

Skip to content