Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2021/22

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym można składać w pokoju 113 (księgowość) do 9 września 2021r, (po tym terminie można dalej dokonywać zakupów). Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania (link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych).

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Pomoc w ramach programu obejmuje dofinansowanie zakupu w szczególności:

  •         podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,
  •         materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego
  •         materiałów ćwiczeniowych

 *materiał edukacyjny:

  1. materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym, mający postać papierową lub elektroniczną,
  2. materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, umożliwiający realizację programu nauczania zawodu, mający postać papierową lub elektroniczną.

*materiał ćwiczeniowy:
materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności

 Wysokość dofinansowania do kwoty 445 zł

  •        klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  •        klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest:

  •  faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego
  •  rachunek
  •  paragon

DO POBRANIA:

WNIOSEK O ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

OŚWIADCZENIE O ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW

 

Skip to content